مراسم بعدی

مراسم روضه هفتگی
21:00 |

قرائت زیارت عاشورا

21:30 |

سخنرانی

22:10 |

مدیحه سرایی

22:30

پایان جلسه