مراسم بعدی

مراسم هفتگی سه شنبه ۲۹دی‌ماه شام ولادت امام حسن عسگری(ع)
۰٠:۲۰ |

قراعت قرآن

۲۰:۱۰ |

قرائت زیارت عاشورا

٢٠:٣٠ |

سخنرانی

٢۱:۰۰ |

مدیحه سرایی

هیات مکتب الرضا(ع)